REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU „CZARCI MŁYN”

zlokalizowanego w Świeradowie-Zdroju, przy ul. Lwóweckiej 5,

zwanego w dalszej części obiektem.

Postanowienia ogólne.

§ 1

Korzystający z obiektu mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i respektować wszystkie jego zapisy, a korzystanie z obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie jego postanowienia.

Obiekt jest miejscem publicznym, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Firma Góry Przewodnik dzierżawi obiekt na czas trwania procedury przetargowej tj. do 31.03.2022 lub dłużej odpowiednio do trwania formalności związane z przetargiem.

Zwiedzanie i korzystanie z obiektu jest odpłatne.
Koszt biletu jest podany na stronie operatora podziemna-wieza.pl w zakładce cennik, podzakładce Czarci Młyn.

§ 2

Obiekt można zwiedzać wyłącznie z przewodnikiem.

Grupy zorganizowane (minimum 10 osób) otrzymują zniżkę grupową i są zobowiązane są do wcześniejszego telefonicznego ustalenia terminu rozpoczęcia zwiedzania.

Obiekt jest czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 10-18, ostatnie wejście jest o godzinie 17.00. Godziny udostępniania obiektu mogą ulec zmianie.

W dni wolne od nauki szkolnej wejścia na zwiedzanie są co 30 minut.
Czas zwiedzania wynosi około 40 minut.

Operator zastrzega sobie prawo do anulacji lub zmiany terminu zarezerwowanego zwiedzania i czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy lub całkowitego wyłączenia obiektu, o czym informacja będzie podana do wiadomości publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych dni i godzin otwarcia podane są do wiadomości publicznej na stronie miasta Świeradów-Zdrój [www. swieradowzdroj.pl] oraz na stronach operatora www.gory-przewodnik.pl.

§ 3

Grupy zorganizowane zobowiązane są zwiedzać wystawę z przewodnikiem po obiekcie lub z dopuszczonym do oprowadzania przez operatora przewodnikiem zewnętrznym.

Grupy bez rezerwacji są obsługiwane w miarę możliwości tak, aby nie kolidowały z turystą indywidualnym.

Grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania w przypadku rezygnacji ze zwiedzania, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie telefonicznie operatora obiektu.

Na terenie obiektu można swobodnie robić zdjęcia.

Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez przewodnika po obiekcie, w szczególności jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.

Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie prawni .

Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą przebywać na terenie obiektu bez opieki osoby dorosłej.

Spożywanie posiłków oraz napojów dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Osobom znajdującym się na terenie obiektu zabrania się:

– prowadzenia działalności handlowej, bez zgody gospodarza terenu;

– przenoszenia wyposażenia obiektu, bez zgody gospodarza terenu;

– niszczenia mienia;

– niszczenia terenu zielonego wokół obiektu;

– niszczenia miejsc przeznaczonych do wypoczynku;

– zakłócania porządku;

– wprowadzania zwierząt bez smyczy; w przypadku zanieczyszczenia obiektu przez zwierzę, opiekun zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątanie po swoim pupilu.

– palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających;

– wnoszenia na teren obiektu: wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych.

W obiekcie istnieje możliwość zorganizowania spotkania, typu wydarzenie kulturalne, po ustaleniu z gospodarzem wszelkich szczegółów, także tych związanych z kosztami .

Na terenie obiektu „Czarciego Młyna” obowiązuje segregacja śmieci, gdyż dbamy o środowisko naturalne.

§ 4

Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu osób trzecich, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

Obiekt zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących zapisy niniejszego Regulamin.

Osoby uczulone na zioła, gluten i inne substancje korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.

Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku niewłaściwego zachowania i niewłaściwego korzystania z infrastruktury obiektu. W związku z tym, wszelkie uwagi dotyczące awarii, uszkodzeń i zniszczeń należy niezwłocznie przekazać gospodarzowi obiektu.

Za szkody spowodowane w obiekcie, na mieniu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przez nieletnich, odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Podczas odwiedzin w obiekcie osobą decyzyjną pozostaje przewodnik po obiekcie, do którego uwag należy się stosować.

Biorący udział w zwiedzaniu, warsztatach i wydarzeniach mających miejsce na terenie obiektu, zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych, BHP, przepisów przeciwpożarowych i ogólnych zasad współżycia społecznego .

Wszelkie zachowania, które będą wykroczeniem poza Regulamin, a prośby gospodarza nie przyniosą skutku, zostaną zgłoszone odpowiednim służbom porządkowym, w tym policji.

Osoby korzystające z obiektu wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych, głównie na stronie miasta oraz profilu obiektu w mediach społecznościowych itp.

Za pieniądze, klucze, dokumenty i przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, obiekt nie ponosi odpowiedzialności.

Skargi i wnioski na obsługę obiektu kierujemy do osoby zatrudniającej przewodników, kasjerów oraz osoby prowadzące warsztaty na terenie obiektu – właścicielki firmy dzierżawiącej obiekt Patrycji Wereckiej tel. 691346933, a w przypadku skarg na dzierżawcę kierujemy się do właściciela – władz Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.